„Praktyczna szkoła zawodu”. Celem projektu jest transfer od partnera zagranicznego, zaadaptowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań przez szkoły kształcące w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Nowe rozwiązania to:

– lista kluczowych kompetencji i wartości

– model tutoringu i ewaluacji uczniów w zakresie kluczowych kompetencji i wartości

– model współpracy z przedsiębiorcami

– program doskonalenia nauczycieli

– plan dostosowania pracowni.

Centro de Formacion Professional Altaviana to hiszpańska szkoła o profilu gastronomicznym, która realizuje innowacyjny model nauczania zawodu oparty o nauczanie zindywidualizowane dostosowane do potrzeb rynku pracy. W tej szkole  oprócz kształcenia kompetencji zawodowych szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie kompetencji miękkich, dzięki którym uczeń może stać się mistrzem w swoim zawodzie.
W trakcie wielogodzinnych konferencji i spotkań nauczyciele poznali system kształcenia w Hiszpanii, zasady organizacji praktyk zawodowych, model tutoringu i ewaluacji stosowany w Altavianie, model współpracy z pracodawcami oraz metody doskonalenia. Nauczyciele zwiedzili również zakłady, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe oraz odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę zawodową Xabec o profilu technicznym, która również realizuje model nauczania oparty o system Altaviany.
W wizycie studyjnej uczestniczyli również  przedstawiciele Fundacji Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI, Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium oraz nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych nr.1 w Krakowie.

Efektem projektu ma być zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.
W ramach projektu odbędą się jeszcze trzy wizyty studyjne, doskonalenie nauczycieli oraz dostosowanie pracowni zajęć praktycznych.
Projekt ” Praktyczna szkoła zawodu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI.

Kliknij, aby pobrać

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia