Uczniowie poznają zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne techniki i technologie produkcji żywności, zasady zdrowego odżywiania, metody badania oraz sposoby zapewnienia najwyższych standardów jakości żywności.

Do najważniejszych zadań i obowiązków wykonywanych w zawodzie należą:

 • wytwarzanie wyrobów cukierniczych,
 • planowanie i nadzorowanie procesów produkcji żywności,
 • kontrolowanie jakości żywności na każdym etapie jej produkcji.

Możliwość zatrudnienia:

 • zakłady cukiernicze i działy deserowni w restauracjach, hotelach, kawiarniach
 • przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego
 • laboratoria zakładowe,
 • instytucje prowadzące badanie i ocenę żywności,
 • przechowywanie i dystrybucja żywności,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

A także możliwość podjęcia nauki na studiach wyższych na kierunkach technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych.

Stanowiska pracy w zakładzie:

 • technolog – opracowuje nowe receptury, a następnie wprowadza je do produkcji. Ponadto udoskonala i zmienia już istniejące wyroby;
 • kierownik średniego (zmiany, wydziału, linii) i niższego (mistrz, brygadzista) szczebla – monitoruje wykonywanie zadań przez podległych mu pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn, a także organizuje i nadzoruje prace remontowe i modernizacyjne;
 • laborant– bada organoleptycznie (czyli węchem, wzrokiem, smakiem) oraz dokonuje pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury, oceniając jakość surowców, półproduktów, dodatków i odpadów.