Rekrutacja 2018/2019

Kandydaci mogą zgłaszać się do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
w Krakowie w następujących zawodach:

Również klasy integracyjne

Technikum Przemysły Spożywczego Nr 22 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe:
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 23 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe:
Ø  Technik technologii żywności,
Ø                                kucharz,
Ø  Technik żywienia i usług gastronomicznych,
Ø                                cukiernik,
Ø  Kelner.
Ø                                piekarz,
 
Ø                                wędliniarz,

Klasy patronackie

 

 


 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNE ZWIEDZENIE SZKOŁY  NA zsps.wkraj.pl

 

  1. ETAP I: Pobieranie i składanie dokumentów do szkoły odbywa się w terminie:

23 kwietnia 2018 r. –  11 czerwca 2018 r.

w godzinach 9.00-15.00 w sekretariacie uczniowskim

 

Kandydat zgłasza się do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, do sekretariatu uczniowskiego po potrzebne druki w procesie rekrutacji, które po wypełnieniu składa (do 11 czerwca 2018 r.) wraz z wnioskiem wydrukowanym z systemu OMIKRON (dotyczy kandydatów, którzy biorą udział w rekrutacji elektronicznej).

Kandydaci logują się do sytemu e-omikron.pl z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w gimnazjum. Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

Dokumenty  należy  składać

w foliowej koszulce i białej tekturowej teczce, podpisanej:

imię, nazwisko,

wybrany zawód.

język obcy nauczany w gimnazjum.

Teczka powinna zawierać:

– wydrukowany i wypełniony wniosek z systemu OMIKRON (dotyczy kandydatów biorących udział w rekrutacji elektronicznej),

– wypełniony kwestionariusz osobowy (można wydrukować ze strony szkoły i przynieść wypełniony),

– 2x fotografie.

Skierowania na badania do lekarza medycyny pracy są wydawane od 29.06. do 03.07., a zaświadczenie od pracodawcy (dot. Szkoły Branżowej I Stopnia) można dostarczyć do 09.07.2018 r. 

 

  1. ETAP II: Od 22 do 26 czerwca 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie KSEROKOPII ORYGINAŁU/ ORYGINAŁU świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego (KSEROKOPIE podbite za zgodność z oryginałem przez Sekretariat w gimnazjum, do którego uczeń uczęszczał).

 

  1. ETAP III: 29 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydaci mają również dostęp
    w systemie do informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Według oficjalnej informacji zrekrutowanie kandydata do szkoły pierwszego wyboru zatrzymuje jego rekrutację do szkół wskazanych na kolejnych pozycjach.

 

  1. ETAP IV: w terminie od 29 czerwca do 03 lipca 2018 r. w godz. 12.00 – 15.00wydawanie skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym.

 

Kandydaci przyjęci do szkoły otrzymują skierowanie do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – ul. Prądnicka 76 Kraków, oraz do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do którego kandydat się zgłasza gdy otrzyma wyniki z badania sanitarno-epidemiologicznego. Lekarz rodzinny wystawia orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (można również poprosić lekarza o wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej, którą należy kupić we własnym zakresie).

 

W podanych placówkach badania są bezpłatne ze skierowaniami wydanymi przez szkołę.

 

  1. ETAP V: do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie ORYGINAŁU świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (Medycyna Pracy), które złożyć należy szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

Kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia Nr 23 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe zobowiązani są znaleźć sobie praktykę wśród firm, z którymi szkoła współpracuje (lista firm na stronie szkoły zsps.krakow.pl w zakładce REKRUTACJA).

Zaświadczenie, które wydaje firma gwarantująca praktykę należy składać w momencie potwierdzania wyboru naszej szkoły do 9 lipca 2018 r. wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

Pomoc w znalezieniu praktyki zawodowej oferują Hufce Pracy:

Kraków, os. Szkolne 19, nr tel.: 12  644 78 39

Kraków, ul. Skrzyneckiego 12, nr tel.: 12 656 24 60

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

– Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

– Zaświadczenie od pracodawcy o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu od września 2018 r. –
     dotyczy Szkoły Branżowej I stopnia Nr 23 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe.

  1. ETAP VI: 10 lipca 2018 r. godz.12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
  2. ETAP VII: Od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych od 11 lipca 2018 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. W systemie dostępna będzie informacja o wolnych miejscach w szkołach.

 

Załączniki

Regulamin Rekrutacji 2018-2019

druk do wypełnienia – KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

druk do wypełnienia – Podanie kandydata do szkoły

Zakłady pracy

Cukiernie i piekarnie

Hotele, restauracje i zakłady gastronomiczne

Przetwórstwo Mięsa